kiedy Tarcza antykryzysowa zwolnienie zekiedy Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy w najwyższym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to także składek za przedsiębiorcę, jak i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki wypada spełnić, tak aby skorzystać ze zwolnienia? O tym w artykule. Zwolnienie z opłacania składek ZUS? Pierwotnie pomoc w obszarze opłat składek ZUS dotyczyła tylko odroczenia płatności na okres 3 miesięcy. Po tym czasie przedsiębiorcy musieliby zapłacić zaległości. Takie zapomoga w czasie kryzysu nie było wystarczające. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych również wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowy rodzaj ulgi, jakim jest zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy. Jednakże tylko niektórzy przedsiębiorcy będą mogli z takiego rozwiązania skorzystać. Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych W głównej mierze z nowej ulgi skorzystają samozatrudnieni opłacający składki wyłącznie za siebie. Tak aby przysługiwało im zwolnienie z ZUS, muszą stosować się tylko dwójka warunki, tj.: przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – jest to obecnie suma 15 681,00 zł, przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. Samozatrudnieni, jacy nie spełniają warunków do zwolnienia z ZUS mogą ubiegać się o odroczenie składek na okres 3 miesięcy, bez konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej. Zwolnienie dotyczy osób opłacających składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Umorzeniu podlegają składki na: obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od 1 marca 2020 r. do zwolnienie ze składek zus dla mikroprzedsiębiorców 31 maja 2020 r. i opłacane od standardowej podstawy wymiaru.

Najnowsze artykuły:

Top