Zaświadczenie o zdaniu egzaminu Status prawnyZaświadczenie o zdaniu egzaminu. Status prawny pracowników samorządowych został osobliwy odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań karta nauczyciela opieka nad dzieckiem chorym publicznych przez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając szczególnie podstawy nawiązania stosunku pracy, kwalifikacje wymagane do pracy w urzędach JST, reguły przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, normy odbywania służby przygotowawczej, podstawowe obowiązki pracowników samorządowych i ich najważniejsze uprawnienia innymi słowy zmianę stosunku pracy. W karta nauczyciela urlop zdrowotny dla poratowania zdrowia sprawach nieuregulowanych przepisami PracSamU będą miały zastosowanie przepisy KP. Ustawodawca w treści art. 4 PracSamU określa trzy podstawy nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym, przypisując im równolegle poszczególne stanowiska. Podstawą nawiązania stosunku pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych będzie wybór, wyznaczenia oraz umowa o pracę. W doktrynie i orzecznictwie sądowym podkreśla się, że jedynie rodzaj pracy stanowi składnik niezbędny umowy o pracę. Nie są umowami o pracę porozumienia obejmujące samo zobowiązanie kandydata na pracownika do świadczenia bliżej nieokreślonej pracy i zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia pracownika za nieoznaczonym wynagrodzeniem i na nieustalonym z góry stanowisku. Natomiast pozostałe elementy umowy mogą być dopełnione z mocy prawa. Postanowienia umowne przewidujące całkowitą lub częściową nieodpłatność pracy są z mocy art. 18 § 2 KP nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy płacowe, przykładowo poprzez określone dla danego rodzaju pracy (stanowiska) wynagrodzenie w regulaminie wynagradzania, a w przypadku jego braku pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia, odpowiadającego rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, uwzględniającego ilość i jakość świadczonej pracy oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy w umowie nie wskazano miejsca pracy, wykonywanie pracy odbywa się w siedzibie pracodawcy. Podziałowi na poszczególne kategorie pracowników samorządowych towarzyszy ustalenie warunków wymaganych na tych stanowiskach. Z porównania artykułów dotyczących zatrudnienia pracowników administracji publicznej określonych poszczególnymi pragmatykami zawodowymi wynika, że niektóre wymagania są wspólne dla wszystkich pracowników sektora władzy publicznej.

Komentarze: 1


noavatar.png
Dagmara Kafar szkolenia z prawa budowlanego 2020-05-28

Wielka strona. Tutaj wiele przydatnych informacji. Wysyłam je do kilku znajomych a także dzielę się smacznymi. I oczywiście dziękujemy za twoje zaangażowanie!

Najnowsze artykuły:

Top