uzgadnianie rozrachunków przeprowadzanie weryfikacji pozostałychInwentaryzacja u małych i dużych w pełni aktualna publikacja poświęcona w całości inwentaryzacji w małych, średnich i dużych jednostkach. Jest to wyczerpujące kompilacja wiedzy o prawnych, technicznych i księgowych aspektach inwentaryzacji, a poruszane na jej łamach tematy inwentaryzacja jako podstawa weryfikacji majątku przedsiębiorstwa to organizowanie i przeprowadzanie czy inwentaryzacja musi być na koniec miesiąca spisu z natury: - materiałów, towarów i produktów - towarów w handlu detalicznym - produkcji niezakończonej budowlanej - środków trwałych i inwestycji w czy inwentaryzacja musi być spisana ręcznie nieruchomości - gotówki i papierów wartościowych - księgozbiorów,

uzgadnianie rozrachunków, przeprowadzanie weryfikacji pozostałych aktywów i pasywów, specyfika inwentaryzacji w małych, średnich i dużych jednostkach, remanent a podatki, ujęcie niedoborów i nadwyżek w księgach rachunkowych. Broszura zawiera też półprodukty - wzory zarządzeń, instrukcji i dokumentacji inwentaryzacyjnej również rzeczowe porady. Mamy nadzieję, że nowa publikacja, gdzie autorami opracowań są wybitni fachowcy praktycy zawsze współpracujący z redakcją, spotka się z dobrym przyjęciem i stanie się lekturą księgowych małych i dużych jednostek. Wiele uwagi poświęciło uregulowanym w ustawie o rachunkowości zasadom ewidencji i wyceny rzeczowych składników obrotowych oraz zagadnieniom związanym z korektą kosztów uzyskania przychodów na rzecz celów podatku dochodowego. Opracowanie wzbogacają wzory niezbędnej dokumentacji, przykłady liczbowe i projekty ewidencyjne. szczegółowo omawia: reguły organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział kompetencji, zakres obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzania); metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja); procedury ustalania i rozliczania również dokumentowania różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych, a zarówno w księdze przychodów i rozchodów także problematykę podatku VAT w aspekcie zaistniałych niedoborów i otrzymanych za nie odszkodowań. Najnowsza Instrukcja Inwentaryzacyjna na rok 2012. Jest to gotów wzór instrukcji pomoże zorganizować suma spraw połączonych z inwentaryzacją od wyznaczenia osób odpowiedzialnych, poprzez terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji (drogą spisu z natury, potwierdzenia sald także weryfikacji), po zakończenie i sporządzenie końcowych protokołów. znajdziesz przeszło dokumentów niezbędnych przy przeprowadzeniu inwentaryzacji (wszystkie wzory zamieszczono dodatkowo specyfikacja organizacyjna (zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, wyznaczenia członków komisji, oświadczenia, plan, harmonogram i terminy inwentaryzacji); dokumentacja niezbędna przy przeprowadzaniu inwentaryzacji (arkusze spisu z natury, protokoły, potwierdzenia sald, sprawozdania). Inwentaryzacja aktywów i pasywów Inwentaryzacja aktywów i pasywów, przeprowadzona na krańcowość roku obrotowego i na każdy niepodobny dzień bilansowy, ma na celu ustalenie ilości i wartości poszczególnych składników majątkowych (aktywów), jednostki oraz źródeł ich finansowania (pasywów) własnych i obcych, ustawowymi metodami inwentaryzacji poprzez niezależną Zakładową Komisję Inwentaryzacyjną w celu potwierdzenia stanów wartości poszczególnych rodzajów aktywów i pasywów, wykazanych w bilansie, sporządzonych na podstawie dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych. Ustalone podczas inwentaryzacji różnice pomiędzy wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji a stanami aktywów i pasywów, wynikajacymi z ksiąg rachunkowych, trzeba rozliczyć i ująć w księgach roku obrotowego (lub innego roku) którego inwentaryzacja dotyczy.

Komentarze: 1


noavatar.png
Mieczysław Goc kierował pionem kryminalistyki w Centrum Szkolenia 2020-05-20

Wielka strona. Tutaj wiele przydatnych informacji. Wysyłam je do kilku znajomych a także dzielę się smacznymi. I oczywiście dziękujemy za twoje zaangażowanie!

Najnowsze artykuły:

Top